Algemene voorwaarden Bazingo!

1. Definities

Bazingo!: Bazingo!, een webshop, gevestigd te Delft, met KvK-nummer 51345641;
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die producten afneemt bij Bazingo!;
Schriftelijk: per brief, e-mail, sms, contactformulier of social media;
Overmacht: een niet aan Bazingo! toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, wateroverlast, niet beschikbaar zijn van een product), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Bazingo! kan worden gevergd;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen een klant het herroepingsrecht kan gebruiken;
Op afstand: via één of meer technieken voor communicatie op afstand, zonder dat een klant en Bazingo! gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2. Persoonsgegevens

 1. Bazingo! gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van een klant.
 2. Bazingo! verstrekt bepaalde persoonsgegevens (naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens) alleen aan derden als zij bij de uitvoering van een bestelling zijn betrokken, met als doel om een bestelling goed te laten verlopen.
 3. Een klant geeft zijn of haar e-mailadres vrijwillig af aan Bazingo!, die het gebruikt om een klant te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als een klant daar niet langer prijs op stelt, kan een klant zich uitschrijven via een e-mail of het contactformulier op de website van Bazingo!.
 4. Onder “Mijn account” kan een klant op de website van Bazingo! persoonsgegevens onderbrengen in een Secure Server, zodat volgende bestellingen sneller kunnen verlopen.
 5. Bazingo! verkoopt de persoonsgegevens van klanten niet aan derden.
 6. Bazingo! kan niet instaan voor het gebruik van persoonsgegevens en/of informatie op websites van derden, waarnaar links van Bazingo! verwijzen.

3. Geheel van afspraken

 1. Bazingo! verstrekt via haar website deze algemene voorwaarden op een zodanige manier dat een klant ze zelf kan opslaan en raadplegen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke offerte van, en overeenkomst met Bazingo!, ook op afstand.
 3. Een offerte, een overeenkomst, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid gaat de laatst gemaakte afspraak vóór.
 4. Kennelijke fouten en verschrijvingen in offertes en op de website van Bazingo! binden Bazingo! niet.
 5. Als bij een aanbod geen uiterste geldigheidsdatum vermeld is, vervalt dit aanbod twee kalenderweken nadat Bazingo! het aanbod van de website heeft verwijderd.
 6. Per aanbod vermeldt Bazingo! in ieder geval de prijs inclusief belastingen, de eventueel verplichte vooruitbetaling, welke handelingen nodig zijn voordat de overeenkomst definitief tot stand komt, de betaalwijze, en de wijze, kosten en termijn van levering.

4. Herroepingsrecht

 1. Bij levering van producten kan een klant zich binnen veertien kalenderdagen bedenken en de overeenkomst schriftelijk ontbinden via een e-mail aan Bazingo! of via het contact-formulier van Bazingo!, met als onderwerp “Herroeping”.
 2. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant het product in de originele staat en verpakking aan, en volgens instructies van, Bazingo! retourneren.
 3. Herroeping is niet mogelijk bij producten:
  I. die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  II. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  III. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  IV. die snel kunnen bederven of verouderen.
 4. De kosten van herroeping/bedenking/ontbinding komen voor rekening van de klant.
 5. Als de klant een bedrag betaald heeft, zal Bazingo! dit bedrag na ontbinding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

5. Prijswijzigingen

 1. Bazingo! mag de prijs van een aangeboden product in redelijkheid wijzigen als dit een gevolg is van gestegen inkoop- of marktprijzen, van een wijziging in wetgeving of van een wijziging in BTW.
 2. Is een prijs overeengekomen met een klant (de klant heeft de prijs geaccepteerd), dan kan Bazingo! de prijs niet meer wijzigen.

6. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de klant heeft opgegeven.
 2. Bazingo! meldt bij het tot stand komen van een overeenkomst de levertijd.
 3. In juli en augustus en tussen Kerst en Oud & Nieuw kunnen de levertijden, vanwege niet leverende producenten, langer dan gebruikelijk zijn.
 4. Als een bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hier zo snel mogelijk bericht. Bazingo! mag in dat geval een vervangend, gelijkwaardig product aanbieden. Als de klant dat niet wil, heeft de klant in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Bazingo! betaalt in dat geval het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk terug en betaalt de kosten voor een eventuele retourzending.
 5. Lid d. van dit artikel geldt niet als sprake is van overmacht. In geval van tijdelijke overmacht komt Bazingo! de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt volgens de overeenkomst gefactureerd. Bazingo! en een klant kunnen na overmacht de overeenkomst samen herzien of ontbinden.
 6. Bazingo! verzendt per PostNL, desgewenst met een track- & tracenummer.

7. Aansprakelijkheid

Bazingo! is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de klant, tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid door Bazingo!.

8. Klachten en toepasselijk recht

 1. Een klacht over een product moet binnen redelijke tijd schriftelijk worden ingediend bij Bazingo!, die binnen 14 dagen op de klacht reageert.
 2. Een klant verschaft Bazingo! voldoende toegang en een redelijke tijd om de oorzaak van een klacht te onderzoeken en weg te nemen.
 3. Nederlands recht geldt op het geheel van afspraken, tenzij de wet anders bepaalt.
Bazingo! Aquarallen Categorie
Bazingo! Gratis sleutelhanger

Gratis sleutelhanger
bij iedere bestelling

Winkelwagen
Scroll naar boven